Doktorandské štúdium

Študijný odbor: Časti a mechanizmy strojov
Študijný program: Časti a mechanizmy strojov

Časti a mechanizmy strojov tvoria súčasť prakticky každého technického systému využívaného v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a v rozsahu tohto odboru je možné realizovať široké spektrum výskumných prác. Študijný program doktorandského štúdia Časti a mechanizmy strojov pozostáva z povinne voliteľných a voliteľných predmetov, pričom ich skladbu si študent volí sám s prihliadnutím na tému dizertačnej práce. Tá je kľúčovým prvkom počas celého tohto štúdia, no študenti sa okrem jej vypracovania podieľajú na výučbe zabezpečovaných predmetov, na riešení a realizácii výskumných úloh a projektov pre prax. Taktiež prispievajú ku skvalitneniu výučbového procesu a sú dôležitým prvkom pri celkovom chode katedry. Naším cieľom je, aby naši doktorandi mali po skončení štúdia dostatočné skúsenosti z výskumu problematiky, na ktorú je zameraná ich dizertačná práca, ale taktiež aj praktické skúsenosti využiteľné v praxi. Absolvent získa titul PhD. (Philosophiae doctor).

Viac informácií sa dozviete tu: Študijné programy na SjF UNIZA - PhD.

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina