Profil absolventa

Cieľom Katedry konštruovania a častí strojov je vychovávať univerzálnych konštruktérov so všeobecnými znalosťami a vedomosťami technického kreslenia, častí strojov, pohonov a dopravnej a manipulačnej techniky. Našich absolventov učíme ovládať rôzne CAD/CAM/CAE systémy, aby boli schopní správne metodicky navrhovať konštrukcie s využitím moderných postupov ako Concurrent Engineering, aby mali prehľad o najnovších technológiách a počas štúdia pracovali s najmodernejším vybavením.
Našou najvyššou prioritou je, aby naši absolventi po skončení štúdia nemali problém so zamestnaním, prípadne aby u nás pokračovali v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Náš absolvent sa môže zamestnať ako konštruktér, projektant, prípadne ako výpočtár prakticky vo všetkých podnikoch a organizáciách zaoberajúcich sa vývojom a výrobou nových strojov a zariadení, resp. ich jednotlivých súčastí. Taktiež môže nájsť uplatnenie ako dizajnér alebo výskumný pracovník na všetkých úrovniach výskumu v oblasti častí strojov, prevodov, tribológie a podobne. Náš absolvent po ukončení štúdia ovláda metódy výskumu a vývoja strojových celkov a ich komponentov. Je schopný realizovať merania a analyzovať jeho výsledky meraním získané. Pomocou MKP softvéru vie vykonať pevnostné analýzy a optimalizačné úlohy a tiež vie realizovať počítačové simulácie dynamiky a kinematiky navrhovaného zariadenia so zohľadnením prevádzkových podmienok. Je schopný aplikovať a rozvíjať získané teoretické a experimentálne poznatky v oblasti tribológie a bioniky.

Zoznam absolventov a záverečných prác

V PDF súboroch sa nachádza prehľad záverečných prác úspešných absolventov riešených na Katedre konštruovania a častí strojov za posledných 6 rokov (2016 – 2021):

I. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

II. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

III. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) – interní doktorandi

III. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) – externí doktorandi

© 2022 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené
EnglishSlovenčina