VÝSKUM V OBLASTI TEORETICKEJ PLASTONOMETRIE

V oblasti plastometrie sa realizuje výskum súvisiaci s tvárnením ťažko tvárniteľných kovov. Vykonávajú sa skúšky tvárniteľnosti
materiálov, ktoré slúžia ako podklad k vývoju mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého
molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • Skúšobný stroj LabTest 5.20ST pre skúšky jednoosovým ťahom za tepla;
  • Prístroj na Erichsenovu skúšku;
  • Prístroje pre skúšku hlbokoťažnosti Engelhardt a Fukuiho skúšku za tepla a studena;
  • Adaptér pre realizáciu tzv. strip testov pri zvýšenej teplote.

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • Skúšky jednoosovým ťahom pomocou vlastného vyvinutého adaptéra za tepla a v ochrannej atmosfére na skúšobnom stroji;
  • LabTest 5.20ST;
  • Erichsenova skúška, skúška hlbokoťažnosti Engelhardt a Fukuiho skúška;
  • Vývoj mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého molybdénového plechu určených
    pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené