VÝSKUM V OBLASTI KONTAKTNÝCH ÚLOH

Výskum v oblasti kontaktných úloh je zahrnutý vo viacerých výskumných projektoch VEGA, KEGA a APVV, ktorých súčaťou je
mnohokrát problematika kontaknej mechaniky. Pracovisko disponuje kapacitami na riešenie týchto nekonvečných úloh najmä
z oblastí ložísk a prevodov, ale taktiež aj z iných odvetví technického priemyslu.

SOFTVÉROVÉ VYBAVENIE NA RIEŠENIE ÚLOH KONTAKTNEJ MECHANIKY

  • ANSYS MECHANICAL APDL / WORKBENCH;
  • MSC MARC & MENTAT;
  • SIMULIA ABAQUS

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

Simulovanie opotrebenia v kontaktných oblastiach ložísk a prevodových systémov;
Simulovanie v oblasti kontaktnej napätosti pozdĺž bokov zubov v pružnom prostredí;
Simulovanie prevodov s cykloidným ozubením zahrnajúci defnovanie ich geometrických charakteristík, záberových a sklzových
pomerov a taktiež defnovanie kontaktných napätí v záberových bodoch.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené