Výskumy, projekty, spolupráca s firmami a univerzitami

Katedra Konštruovania a častí strojov sa aktívne zapája do riešenia úloh štátnych programov výskumu a vývoja a taktiež sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov VEGAKEGA a APVV. V rámci spolupráce s praxou sa na katedre rieši celá škála úloh zameraných na konštrukčný vývoj, inovácie, kinematické, dynamické a pevnostné analýzy a optimalizáciu konštrukčných parametrov navrhovaných výrobkov. Spolupráca s univerzitami je zameraná najmä na oblasť časti strojov, počítačového navrhovania, bioniky a tribológie, napríklad ohľadom experimentálneho výskumu tribologických vlastností materiálov.

© 2021 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené