Tribologický výskum

Pracovisko realizuje experimentálny výskum v oblasti vednej disciplíny tribológia. V rámci experimentálneho tribologického výskumu je hlavnou úlohou meranie a hodnotenie základných parametrov klzných uložení, tribologických vlastností povrchov a povlakov súčiastok a aplikácie vhodných mazív.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • Rotačný mikrotribometer pracujúci v podmienkach s mazaním a bez mazania.
  • Lineárny mikrotribometer pracujúci v podmienkach s mazaním a bez mazania.
  • Rotačný mikrotribometer pracujúci v podmienkach vákua.
  • Prístrojové vybavenie na meranie deformácie.
  • AFM mikroskop Solver next.

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • Skúšky tribologických vlastnosti materiálov, povlakov a povrchov metódami: Pin on Disc a Ball on Disc.
  • Výskum za účelom získania poznatkov pre aplikáciu materiálov v podmienkach, kde dochádza k stratám mechanickej energie a stratám materiálu spôsobených opotrebúvaním súčiastok.
  • Výskum vplyvu mechanických a chemických účinkov na degradáciu povrchu vzoriek materiálov pri kontaktnom zaťažení a trení v koróznom prostredí.
  • Hodnotenie topografie povrchov pomocou AFM mikroskopu SOLVER NEXT.
© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené