Ing. Branislav Patin

Téma dizertačnej práce: Výskum parametrov prevodových mechanizmov s ohľadom na presnosť chodu