Dostupné CAD systémy na katedre

 

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor je svetovo najpredávanejšia CAD aplikáce pre strojársku 3D konštrukciu - výkonná aplikácia od Autodesku, výrobcu najrozšírenejšej CAD aplikácie - AutoCAD.
Inventor umožňuje byť produktivný už od prvného dňa jeho použitia, pracovať s obzvlášť vysokým výkonom pri rozsiahlych zostavách, používať existujúce DWG výkresy AutoCADu, intuitívne vytvárať a modifikovať konštrukčné zostavy a iné

CATIA V5

Najpoužívanejší CAD systém v leteckom a automobilovom priemysle na celom svete, ktorý poskytuje komplexné nástroje pre konštruovanie a vývoj výrobkov v najrôznejších priemyselných odboroch.
CATIA umožňuje prácu viac konštruktérov v rámci jedného projektu pričom program zaručuje okamžité premietnutie vykonaných zmien do ostatných častí navrhnutých súčasti v rámci projektu. Využíva pritom nástroje na parametrizáciu dielov kedykoľvek počas ich návrhu, ktoré prinášajú konštruktérom voľnosť pri návrhu koncepcie a zároveň istotu správneho výsledku.

PTC Creo Parametric

PTC Creo Parametric ponúka najrobustnejšiu a škálovateľnú sadu nástrojov na tvorbu 3D výrobkov s vyšším výkonom, flexibilitou a rýchlosťou, ktoré umožňujú riešiť aj najpálčivejšie problémy, vrátane aplikovania akýchkoľvek zmien, prácu s multi-CAD dátami, konštrukciu elektromechanizmov a tým zrýchliť celý proces vývoja výrobku.
Škálovateľnosť ponúka integrované, parametrické, 3D CAD, CAID, CAM a CAE riešenia umožňujúce konštruovať rýchlejšie ako kedykoľvek predtým s maximálnou inováciou a kvalitou pre vytvorenie výnimočných produktov.

Dostupné výpočtové systémy na katedre

KISSsoft

KISSsoft AG je vývojárem výpočtového a návrhového software pre konštruktérov a strojných inžinierov v širokom poli oblastí: či se jedná o návrh pohonov lanoviek, ozubenia stavebních strojov, prevodovky automobilov Formule 1 alebo miniaturné ozubenia používané v sondách brázdiacich Mars, stále viac a viac spoločností po celom svete se spolieh na návrhový software KISSsoft.
KISSsoft má celú radu doplnkových modulov na vykonávanie úloh ako napríklad tolerančná analýza alebo konverzia mezi jednotlivými spôsobmi určovania tvrdosti.

ANSYS Workbench

ANSYS je vo všeobecnosti nelineárny, multifyzikálny program zahrňující štrukturálnu a termodynamickú analýzu, analýzu prúdenia kontinua, analýzu elektrostatických a elektromagnetických polí a akustické analýzy. Všetky tieto analýzy možno vykonávať jednak jednotlivo, ale vďaka multifyzikálnemu poňatiu programu ANSYS je ich tiež možné zahrnúťt do jedinej, spoločnej analýzy. ANSYS umožňuje nielen kontrolné výpočty, ale vďaka parametrizovaným výpočtovým modelom i citlivostné a optimalizačné analýzy a taktiež výpočty spoľahlivosti.
ANSYS patří od počiatku svojej existence (už viac ako 40 rokov na trhu) ku špičkovým inženierskym systémom využívajícich metódu konečných prvkov (FEM).

Matlab

MATLAB je programové prostredie (programovací jazyk) pre vedeckotechnické numerické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, počítačových simulácií, analýzu a prezentáciu dát, merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov. Nástavbou Matlabu je Simulink – program pre simuláciu a modelovanie dynamických systémov, ktorý využíva algoritmy Matlabu pre numerické riešenia predovšetkým nelineárnych diferenciálnych rovníc.
Názov MATLAB vznikol skrátením slov MATrix LABoratory (voľne preložené „laboratórium s maticami“), čo zodpovedá skutočnosti, že kľúčovou dátovou štruktúrou pri výpočtoch v MATLABe sú matice. Vlastný programovací jazyk vychádza z jazyka Fortran.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené