Práce študentov

Naši študenti sa aktívne zapájajú do riešenia úloh a problémov realizovaných či už v spolupráci s praxou alebo v rámci výskumu.
Jednotlivé úlohy potom študenti riešia či už v rámci svojich bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác, ale aj ako semestrálne práce a rôzne zadania.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené