Profil katedry

Katedra konštruovania a častí strojov garantuje výučbu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

v 1. stupni v programe Dopravné stroje a zariadenia,
v 2. stupeni v programe Konštrukcia strojov a zariadení,
v 3. stupni v programe Časti a mechanizmy strojov.

Štúdium u nás je orientované na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní a navrhovaní technických systémov s hlavným zameraním na moderné metódy počítačového modelovania a optimalizácie.

Učebne katedry máme vybavené širokým spektrom učebných pomôcok a najmodernejšou zobrazovacou a prezentačnou technikou. V súčasnosti teda ponúkame najvyšší štandard výučby. Na riešenie problémov naši študenti využívajú počítačové učebne katedry vybavené výkonnou výpočtovou technikou a najmodernejšími CAD/CAM a CAE systémami, ktoré vyučujeme v rámci výberových predmetov v bakalárskom štúdiu v študijnom programe Dopravné stroje a zariadenia. V našich laboratóriách majú študenti možnosť využívať unikátne prístrojové vybavenie z oblasti Bioniky a technológií, Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Reverse Engineering a Virtual Modeling.

Katedra sa aktívne zapája do riešenia úloh štátnych programov výskumu a vývoja a taktiež sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV. V rámci spolupráce s praxou sa na katedre rieši celá škála úloh zameraných na konštrukčný vývoj, inovácie, kinematické, dynamické a pevnostné analýzy a optimalizáciu konštrukčných parametrov navrhovaných výrobkov. Spolupráca s univerzitami je zameraná najmä na oblasť časti strojov, počítačového navrhovania, bioniky a tribológie, napríklad ohľadom experimentálneho výskumu tribologických vlastností materiálov.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené