Profil katedry

Katedra konštruovania a častí strojov garantuje výučbu v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

1. stupeň v programe Dopravné stroje a zariadenia,
2. stupeň v programe Konštrukcia strojov a zariadení,
3. stupeň v programe Časti a mechanizmy strojov.

Štúdium je orientované na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní a navrhovaní technických systémov s hlavným zameraním na moderné metódy počítačového modelovania a optimalizácie.

Učebne katedry sú vybavené širokým spektrom učebných pomôcok a najmodernejšou zobrazovacou a prezentačnou technikou, v súčasnosti teda ponúkame najvyšší štandard výučby. Na riešenie problémov študenti využívajú počítačové učebne katedry vybavené výkonnou výpočtovou technikou a najmodernejšími CAD/CAM a CAE systémami. Tie sa vyučujú v rámci výberových predmetov v bakalárskom štúdiu v študijnom programe Dopravné stroje a zariadenia. V laboratóriách katedry majú študenti možnosť využívať unikátne prístrojové vybavenie z oblasti Bioniky, Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Reverse Engineering a Virtual Modeling.

V posledných rokoch sa katedra aktívne zapája do riešenia úloh štátnych programov výskumu a vývoja a taktiež sa podieľa na riešení viacerých výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV. V rámci spolupráce s praxou sa na katedre rieši celá škála úloh zameraných na konštrukčný vývoj, inovácie, kinematické, dynamické a pevnostné analýzy a optimalizáciu konštrukčných parametrov navrhovaných výrobkov. Spolupráca s univerzitami je zameraná najmä na oblasť časti strojov, počítačového navrhovania, bioniky a tribológie, napríklad ohľadom experimentálneho výskumu tribologických vlastností materiálov.

Profil absolventa

Cieľom Katedry konštruovania a častí strojov je vychovávať univerzálnych konštruktérov so všeobecnými znalosťami a vedomosťami technického kreslenia, častí strojov, pohonov a dopravnej a manipulačnej techniky. Od absolventov požadujeme, aby ovládali dva CAD systémy, aby boli schopní správne metodicky navrhovať konštrukcie s využitím moderných postupov ako Concurrent Engineering, aby mali prehľad o najnovších technológiách a počas štúdia pracovali s najmodernejším vybavením.
Našou najvyššou prioritou je, aby naši absolventi po skončení štúdia nemali problém so zamestnaním, prípadne aby pokračovali na treťom stupni vysokoškolského štúdia. Náš absolvent sa môže zamestnať ako konštruktér, projektant, prípadne ako výpočtár prakticky vo všetkých podnikoch a organizáciách zaoberajúcich sa vývojom a výrobou nových strojov a zariadení, ale aj jednotlivých súčastí. Taktiež môže nájsť uplatnenie ako dizajnér, alebo aj ako výskumný pracovník na všetkých úrovniach výskumu v oblasti častí strojov, prevodov, tribológie a podobne. Absolvent po ukončení štúdia ovláda metódy výskumu a vývoja strojových celkov a ich komponentov. Je schopný realizovať merania a analyzovať výsledky meraním získané. Pomocou MKP softvéru vie realizovať pevnostné analýzy a optimalizačné úlohy, taktiež vie realizovať počítačové simulácie dynamiky, prevádzkových podmienok, funkcie a činnosti navrhovaného zariadenia. Je schopný rozvíjať a aplikovať získané teoretické, ale aj experimentálne poznatky v oblasti tribológie a bioniky.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené