Inžinierske štúdium

Študijný odbor: Dopravné stroje a zariadenia
Študijný program: Konštrukcia strojov a zariadení

Katedra konštruovania a častí strojov garantuje inžiniersky študijný program Konštrukcia strojov a zariadení. Inžinierske štúdium je orientované na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní a navrhovaní technických systémov s hlavným zameraním na moderné metódy počítačového modelovania, simulácie a optimalizácie. Skladbu predmetov v rámci študijného programu si študent volí sám s prihliadnutím na odporúčania katedry a aktuálne potreby praxe. Užšiu špecializáciu študenti získavajú až v rámci riešenia preddiplomových a diplomových projektov. Na riešenie projektov môžu študenti využívať počítačové učebne s výkonnými počítačmi a najmodernejšími CAD/CAMCAE a PDM/PLM systémami. V laboratóriách katedry majú možnosť využívat unikátne prístrojové vybavenie pre oblasť tvorby prototypov metódami Rapid PrototypingRapid Tooling a Reverse Engineering.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené