Denné inžinierske štúdium

  

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve

"Motivacny text" :

Profil absolventa:

        Inžinier študijného programu počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve tvorivo využíva metódy výpočtu, simulácie a verifikácie modelových riešení pri návrhu mechanických sústav a konštrukcií. Hlavný dôraz sa kladie na pripravenosť a schopnosť samostatne rozvíjať, rozpracovávať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov v oblasti lineárnej i nelineárnej odozvy konštrukcií. Absolvent je schopný vykonávať statickú, kinematickú a dynamickú analýzu mechanizmov a konštrukcií, posudzovať životnosť a spoľahlivosť vyšetrovaných objektov. Vie analyzovať tepelné namáhanie, riešiť technické úlohy prúdenia, termodynamiky, prenosu tepla a hmoty. Má primerané vzdelanie z informačných technológii, cudzích jazykov a ekonomicko-právnych aspektov odboru. Vie správne formulovať technické problémy, dokáže ich analyzovať a riešiť. Má prehľad o všeobecných i odborových prístupoch a metódach. Má schopnosť komplexne posudzovať a rozpoznať, čo je pri návrhu a diagnostike mechanickej sústavy a konštrukcie podstatné a to nielen vo vzťahu k riešenému problému, ale aj k okoliu a životnému prostrediu. Ovláda moderné numerické metódy výpočtovej mechaniky na identifikáciu a analýzu polí, ako je napr. metóda konečných a nekonečných prvkov a pásov, hraničných prvkov a iné. Má široké uplatnenie v oblasti optimálneho navrhovania konštrukcií strojov, stavebných konštrukcií a priemyselných výrobkov, technologických celkov a zariadení. Vo svojej práci využíva softvérové inžinierske prostriedky ako sú: AutoCAD, Inventor, PTC Creo, CATIA, SolidWorks, Solid Edge, Ideas, Catia, Matlab, Mathematica, MathCAD, Maple, Ansys, Adina, Marc, Nexis, Sysweld, Adams, a iné. Dokáže modelovať, simulovať a analyzovať rôzne typy polí oddelene alebo v interakcii ako viazaný problém tak v makromechanických sústavách, ako aj v mikro- a nanoštruktúrach. Formulovaný technický problém si vie naprogramovať do počítačového programu a transformovať do konštrukčného riešenia. Získa základné vedomosti z oblasti experimentálnej mechaniky. Absolventi sa uplatnia hlavne v oblasti navrhovania, posudzovania a inovácie konštrukcií strojov a technologických zariadení.

 

 

 

          Katedra konštruovania a častí strojov garantuje inžiniersky študijný program Konštrukcia strojov a zariadení. Inžinierske štúdium je orientované na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní a navrhovaní technických systémov s hlavným zameraním na moderné metódy počítačového modelovania, simulácie a optimalizácie. Skladbu predmetov v rámci študijného programu si študent volí sám s prihliadnutím na odporúčania katedry a aktuálne potreby praxe. Užšiu špecializáciu študenti získavajú až v rámci riešenia preddiplomových a diplomových projektov. Na riešenie projektov môžu študenti využívať počítačové učebne s výkonnými počítačmi a najmodernejšími CAD/CAMCAE a PDM/PLM systémami. V laboratóriách katedry majú možnosť využívat unikátne prístrojové vybavenie pre oblasť tvorby prototypov metódami Rapid PrototypingRapid Tooling a Reverse Engineering.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.