Denné doktorandske štúdium

 

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Časti a mechanizmy strojov

Motivacny text :

Profil absolventa:

         Absolvent študijného programu Časti a mechanizmy strojov získal v inžinierskom stupni odborného štúdia potrebné znalosti z odborných predmetov, akými sú mechanika tuhých telies, mechanika tekutín, termomechanika, konštruovanie – časti strojov, pružnosť a pevnosť, metodika konštruovania, CAD systémy, simultánne konštruovanie a optimalizácia, metóda konečných prvkov, bionika a inovácie technických systémov a pod., ktoré spolu s ostatnými konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci študijného programu „Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve“ a ďalších podobných. V nadväznosti na túto bázu si absolvent v treťom stupni štúdia prehĺbi vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných na návrh, konštruovanie, modelovanie a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov. V rámci štúdia doktorandského stupňa je venovaná pozornosť aj výskumu, vývoju a inováciám, ako aj ďalšiemu rozvoju metód a technológií, ktoré sa dnes využívajú pri výskume, vývoji, inováciách a konštrukcii častí strojov a mechanizmov a ich prototypov. Študenti majú možnosť na základe výberu z ponúkaných voliteľných predmetov doprofilovať svoje odborné zameranie na oblasť výskumu, zameranú na rozvoj metód, postupov a znalosti z 3D modelovania a tvorby virtuálnych modelov, simulácie, optimalizácie a analýzy s využitím metódy konečných prvkov, inovácií, tvorby prototypov pomocou rapid technológií a výpočtových a simulačných metód pre štrukturálnu a dynamickú analýzu a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov.

 

           Časti a mechanizmy strojov tvoria súčasť prakticky každého technického systému využívaného v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a v rozsahu tohto odboru je možné realizovať široké spektrum výskumných prác. Študijný program doktorandského štúdia Časti a mechanizmy strojov pozostáva z povinne voliteľných a voliteľných predmetov, pričom ich skladbu si študent volí sám s prihliadnutím na tému dizertačnej práce. Tá je kľúčovým prvkom počas celého tohto štúdia, no študenti sa okrem jej vypracovania podieľajú na výučbe zabezpečovaných predmetov, na riešení a realizácii výskumných úloh a projektov pre prax. Taktiež prispievajú ku skvalitneniu výučbového procesu a sú dôležitým prvkom pri celkovom chode katedry. Naším cieľom je, aby naši doktorandi mali po skončení štúdia dostatočné skúsenosti z výskumu problematiky, na ktorú je zameraná ich dizertačná práca, ale taktiež aj praktické skúsenosti využiteľné v praxi.

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.