Denné bakalárske štúdium

 

 

    

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Počítačové konštruovanie a simulácie

 

"Motivacny text pre uchadzacov" :       

Profil absolventa:

        Absolvent študijného programu počítačové konštruovanie a simulácie získa v prvej časti odborného štúdia znalosti z teoretických predmetov ako sú matematika, fyzika, mechanika tekutín, termomechanika a pružnosť a pevnosť, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa a s konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci daného študijného programu. V nadväznosti na tento základ získa absolvent v druhej časti odborného štúdia vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných hlavne na modelovanie, výpočty, konštrukciu, prevádzku a údržbu technických zariadení. Študent sa môže na základe povinne voliteľných predmetov profilovať na všetky oblasti technických odborov. Okrem toho rutinne zvládne prácu s modernými CAD systémami na podporu konštruovania a modelovania, ako aj so systémami pre výpočet, analýzu a simuláciu častí technických systémov a ich mechanizmov v dynamických a MKP analýzach. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program končí záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním, konštruovaním a prevádzkou rôznych strojov a zariadení. Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, projektovania, konštruovania, prevádzky a údržby technických systémov.

 

 

 

Katedra konštruovania a častí strojov garantuje bakalársky študijný program Počítačové konštruovanie a simulácie. Povinné predmety Konštruovanie I a Projekt z konštruovania vyučované v 1. ročníku štúdia sú zamerané na poskytnutie základných informácií z oblasti konštruovania strojných súčiastok, montážnych jednotiek a tvorby technickej dokumentácie podľa platných technických noriem. Povinný predmet Konštruovanie II, vyučovaný v 3. ročníku štúdia, sa zaoberá popisom a výpočtom častí strojov a mechanizmov z hľadiska návrhu ich rozmerov a kontroly napätí v nich. Tieto predmety sú podporované voliteľnými a výberovými predmetmi, ako Konštruovanie a tvorba technickej dokumentácie na PC I a II, Projekt z konštruovania na PC a Systémy CAD I a II. Náplň voliteľných a výberových predmetov je orientovaná na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní v prostredí moderných 2D a 3D CAD systémov. Bakalárske štúdium končí obhájením záverečnej bakalárskej práce, v ktorej študenti uplatňujú všetky svoje vedomosti získané počas jeho trvania.

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.