Študijný program: Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve - denné - 2 roky

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: Strojárstvo

 

Garant štúdia: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Študijný poradca: doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.


Profil absolventa:     

       Inžinier študijného programu počítačové modelovanie a  simulácie v  strojárstve tvorivo využíva metódy výpočtu, simulácie a  verifikácie modelových riešení pri návrhu mechanických sústav a  konštrukcií. Hlavný dôraz sa kladie na pripravenosť a schopnosť samostatne rozvíjať, rozpracovávať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov v oblasti lineárnej i nelineárnej odozvy konštrukcií. Absolvent je schopný vykonávať statickú, kinematickú a dynamickú analýzu mechanizmov a konštrukcií, posudzovať životnosť a spoľahlivosť vyšetrovaných objektov. Vie analyzovať tepelné namáhanie, riešiť technické úlohy prúdenia, termodynamiky, prenosu tepla a hmoty. Má primerané vzdelanie z informačných technológii, cudzích jazykov a ekonomicko-právnych aspektov odboru. Vie správne formulovať technické problémy, dokáže ich analyzovať a riešiť. Má prehľad o všeobecných i odborových prístupoch a metódach. Má schopnosť komplexne posudzovať a rozpoznať, čo je pri návrhu a diagnostike mechanickej sústavy a konštrukcie podstatné a to nielen vo vzťahu k riešenému problému, ale aj k okoliu a životnému prostrediu. Ovláda moderné numerické metódy výpočtovej mechaniky na identifikáciu a analýzu polí, ako je napr. metóda konečných a nekonečných prvkov a pásov, hraničných prvkov a iné. Má široké uplatnenie v oblasti optimálneho navrhovania konštrukcií strojov, stavebných konštrukcií a  priemyselných výrobkov, technologických celkov a  zariadení. Vo svojej práci využíva softvérové inžinierske prostriedky ako sú: AutoCAD, Inventor, PTC Creo, CATIA, SolidWorks, Solid Edge, Ideas, Catia, Matlab, Mathematica, MathCAD, Maple, Ansys, Adina, Marc, Nexis, Sysweld, Adams, a  iné. Dokáže modelovať, simulovať a analyzovať rôzne typy polí oddelene alebo v interakcii ako viazaný problém tak v makromechanických sústavách, ako aj v mikro- a nanoštruktúrach. Formulovaný technický problém si vie naprogramovať do počítačového programu a transformovať do konštrukčného riešenia. Získa základné vedomosti z oblasti experimentálnej mechaniky. Absolventi sa uplatnia hlavne v oblasti navrhovania, posudzovania a inovácie konštrukcií strojov a technologických zariadení.


 

Predmety v rámci inžinierskeho štúdia:


Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.