Študijný program: Časti a mechanizmy strojov - denné - 3 roky

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: Strojárstvo

 

Garant štúdia: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Študijný poradca: doc. Ing. František Brumerčík, PhD.


Profil absolventa: 

          Absolvent študijného programu Časti a mechanizmy strojov získal v inžinierskom stupni odborného štúdia potrebné znalosti z  odborných predmetov, akými sú mechanika tuhých telies, mechanika tekutín, termomechanika, konštruovanie – časti strojov, pružnosť a  pevnosť, metodika konštruovania, CAD systémy, simultánne konštruovanie a  optimalizácia, metóda konečných prvkov, bionika a inovácie technických systémov a pod., ktoré spolu s ostatnými konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci študijného programu „Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve“ a ďalších podobných. V nadväznosti na túto bázu si absolvent v treťom stupni štúdia prehĺbi vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných na návrh, konštruovanie, modelovanie a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov. V rámci štúdia doktorandského stupňa je venovaná pozornosť aj výskumu, vývoju a inováciám, ako aj ďalšiemu rozvoju metód a technológií, ktoré sa dnes využívajú pri výskume, vývoji, inováciách a konštrukcii častí strojov a mechanizmov a ich prototypov. Študenti majú možnosť na základe výberu z ponúkaných voliteľných predmetov doprofilovať svoje odborné zameranie na oblasť výskumu, zameranú na rozvoj metód, postupov a znalosti z 3D modelovania a tvorby virtuálnych modelov, simulácie, optimalizácie a analýzy s využitím metódy konečných prvkov, inovácií, tvorby prototypov pomocou rapid technológií a výpočtových a simulačných metód pre štrukturálnu a dynamickú analýzu a optimalizáciu častí a mechanizmov strojov.

  

   

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.