Študijný program: Počítačové konštruovanie a simulácie - denné - 3 roky

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: Strojárstvo

 

Garant štúdia: prof. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.
Študijný poradca: doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.

Profili absolventa:

         Absolvent študijného programu počítačové konštruovanie a simulácie získa v prvej časti odborného štúdia znalosti z teoretických predmetov ako sú matematika, fyzika, mechanika tekutín, termomechanika a pružnosť a pevnosť, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa a s konštrukčne a technologicky orientovanými predmetmi tvoria teoretický a odborný základ pre štúdium v rámci daného študijného programu. V nadväznosti na tento základ získa absolvent v druhej časti odborného štúdia vedomosti z aplikovaných vedných disciplín zameraných hlavne na modelovanie, výpočty, konštrukciu, prevádzku a údržbu technických zariadení. Študent sa môže na základe povinne voliteľných predmetov profilovať na všetky oblasti technických odborov. Okrem toho rutinne zvládne prácu s modernými CAD systémami na podporu konštruovania a modelovania, ako aj so systémami pre výpočet, analýzu a simuláciu častí technických systémov a ich mechanizmov v dynamických a MKP analýzach. Svoje odborné znalosti študenti preukážu pri riešení semestrálneho a záverečného projektu. Študijný program končí záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. V rámci štúdia študenti získavajú teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním, konštruovaním a prevádzkou rôznych strojov a zariadení. Absolvent štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, projektovania, konštruovania, prevádzky a údržby technických systémov.


 

Predmety v rámci bakalárskeho štúdia:


Predmety štúdia pre 1. ročník
Predmety štúdia pre 2. ročník
Predmety štúdia pre 3. ročník

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.