Aktuálne projekty KKČS

prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
APVV-0419-11

Adaptácia moderných výpočtovo-simulačných metód do oblasti vývoja valivých ložísk a ich verifikácia v reálnych podmienkach

Projekt je orientovaný na vývoj nových možností zvýšenia kvalitatívnych parametrov komponentov valivých ložísk s využitím súčasných moderných výpočtových metód v spojení s verifikáciou novo navrhovaných riešení v laboratórnych podmienkach. Dôvodom pre riešenie uvedeného projektu je tiež dlhodobá spolupráca s výrobcami ložísk na Slovensku najmä v oblasti hodnotenia parametrov ložísk, analýz vzniknutých porúch a možnosť zapojiť do riešenia projektu mladých riešiteľov tak, aby v nasledujúcom období boli schopní riešiť úlohy práve pre potreby vývoja nových produktov slovenskými firmami.


prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
APVV-14-0508

Vývoj nových metód pre navrhovanie špeciálnych veľkorozmerných otočných ložísk

Projekt je orientovaný na vývoj nových metód pre navrhovanie špeciálnych veľkorozmerných otočných ložísk používaných vo veterných elektrárňach so zohľadnením okolia, tuhosti a poddajnosti celého systému. Tieto vlastnosti vniesť do konkrétneho návrhu na základe skúmania silových a napäťových pomerov ovplyvňujúce vzájomné spolupôsobenie komponentov valivých ložísk. Výsledkom bude nový spôsob navrhovania, nová metodika pričom sa očakáva znižovanie výrobných nákladov, zníženie ceny finálneho výrobku a skrátenie doby vývoja potrebného pre návrh nových konštrukcií na základe požiadaviek zákazníka.


doc.Ing. Slavomír Hrček, PhD.
VEGA 1/0396/14

Výskum vplyvu konštrukčných a technologických parametrov valivých ložísk na ich trvanlivosť

Tento projekt si kladie za úlohu skúmať vplyvy konštrukčného návrhu vnútornej geometrie valivých ložísk a vplyvy technológie výroby na životnosť valivých ložísk. V rámci riešenia projektu budú tiež skúmané konštrukčné a technologické vplyvy ložiskových komponentov s cieľom hodnotenia ich parciálnych trvanlivostí. Budú vytvorené konečno-prvkové analýzy na 3D modeloch valivých ložísk, pomocou ktorých bude možné vo veľmi krátkom čase analyzovať a vyhodnocovať podpovrchovú napätosť v miestach valivého styku komponentov valivých ložísk. Na základe získaných výsledkov z výskumu bude možné stanoviť trvanlivosť valivých ložísk a stanoviť parciálne trvanlivosti ložiskových komponentov.


doc.Ing. Róbert Kohár, PhD.
VEGA 1/0844/13

Výskum v oblasti vodiacich elementov valivých ložísk a ich konštrukcie

Na Slovensku sídli niekoľko firiem zaoberajúcich sa výrobou a vývojom ložísk. Nastupujúcim trendom je použitie plastových a kompozitných komponentov ložísk. Je preto potrebné realizovať základný výskum v tejto oblasti, aby vznikla teoretická základňa na podporu inovatívnych riešení v oblasti vývoja ložísk. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline je miestom s technickým zázemím a skúsenosťami s výskumnými projektmi v tejto oblasti, preto bude projekt zameraný na výskum v oblasti konštrukcie a prototypov plastových klietok valivých ložísk. V rámci riešenia projektu sa výskum zamerá na využitie nových materiálov pri výrobe prototypov plastových klietok valivých ložísk. Vlastnosti týchto prototypov budú zisťované na ložiskovom stave, ktorý sa nachádza na pracovisku Katedry konštruovania a častí strojov.


doc.Ing. Hadzima, PhD. / doc.Ing Tibor Donič, PhD.
APVV-14-0284

Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru

Podstatou vedeckého projektu je komplexný návrh koncepcie systému riadenia a vykonávacej časti pre vývoj deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z molybdénového plechu, pre výrobu monokryštálov zafíru. Tento sofistikovaný tvárniaci systém, realizovaný pri teplotách až 1000°C vo vákuovej komore, bude riešením problému tvárnenia vysokopevných, pri izbovej teplote ťažko tvárniteľných tenkých molybdénových plechov s čistotou 99,99 hm%, produkovaných technológiou práškovej metalurgie pri vysokých teplotách, keď ich oxidácia bude eliminovaná vysokým vákuom. Vákuový vysokoteplotný deformačný systém bude prezentovaný a vyvinutý ako integrálne ohrievajúci s variabilným pridržiavačom deformovaného plechu (BHF), ktorý bude podporovaný hydraulickým systémom, vákuovým systémom, chladiacim vodným systémom a počítačovým riadiacim systémom. Kľúčové parametre ako teplota, pridržiavacia sila, deformačná rýchlosť ťažníka budú v reálnom čase riadené pomocou PID regulátorov pri využití systému uzavretých slučiek.


Ing. František Brumerčík, PhD.
VEGA 1/0077/15

Vývoj mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z tenkého molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie

Podstatou vedeckého projektu je komplexný návrh koncepcie systému riadenia a vykonávacej časti pre vývoj deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z molybdénového plechu, pre výrobu monokryštálov zafíru. Tento sofistikovaný tvárniaci systém, realizovaný pri teplotách až 1000°C vo vákuovej komore, bude riešením problému tvárnenia vysokopevných, pri izbovej teplote ťažko tvárniteľných tenkých molybdénových plechov s čistotou 99,99 hm%, produkovaných technológiou práškovej metalurgie pri vysokých teplotách, keď ich oxidácia bude eliminovaná vysokým vákuom. Vákuový vysokoteplotný deformačný systém bude prezentovaný a vyvinutý ako integrálne ohrievajúci s variabilným pridržiavačom deformovaného plechu (BHF), ktorý bude podporovaný hydraulickým systémom, vákuovým systémom, chladiacim vodným systémom a počítačovým riadiacim systémom. Kľúčové parametre ako teplota, pridržiavacia sila, deformačná rýchlosť ťažníka budú v reálnom čase riadené pomocou PID regulátorov pri využití systému uzavretých slučiek.


doc. Ing. Jozef Bronček, PhD.
SK–PL-0034-12

Výskum tribologických vlastností elektroiskrovo deponovaných povlakov

Prínosom spolupráce pre pracovisko a SK sú tieto skutočnosti:

  • Pri riešení projektu SK-PL boli získané nové, pôvodné poznatky, ktoré sa budú využívať v základnom a aplikovanom výskume tribologických vlastností materiálov komponentov, ktoré sa používajú v automobilovom priemysle.
  • Vyšetrované povlaky vykazujú vysokú hodnotu tvrdosti a odolnosti voči opotrebovaniu.
  • Trecie dvojice z navrhnutých materiálov pre dané podmienky vykazovali pomerné nízke hodnoty súčiniteľa trenia.
  • V rámci projektu sa vzájomne využili špecializované laboratória a technológie vytvárania povrchových vrstiev.
  • Vzájomné publikovanie spoločných výsledkov pracovísk ŽU a Politechniky Kielcoch (pozri zoznam publikovaných prác) z oblasti výskumu na národnej a nadnárodnej úrovni. Získané výsledky boli spracované do spoločných publikácii, ktoré boli prezentované na vedeckých konferenciách ako aj v časopisoch.
  • Odovzdávanie vedeckých poznatkov verejnosti SK vrátane študentov a doktorandov. traja doktorandi zo SK navštívili pracoviská a laboratória v Politechniky v Kielcoch v roku 2014
  • Riešený projekt je zároveň podporným projektom k väčšiemu spoločnému výskumnému projektu v rámci projektu Horizont 2020. Výsledkom bilaterálnych stretnutí boli podpísané Vykonávacie plány spolupráce na roky 2013,2014 a rok 2015.