Katedra konštruovania a častí strojov (1953 - 2022)

 

Vznik Žilinskej univerzity

       Žilinská univerzita v Žiline ako Vysoká škola železničná v Prahe vznikla z Fakulty železničnej zriadenej na pôde Českého vysokého učení technického (ČVUT Praha) v povojnových rokoch, kedy sa rozvíjala železničná doprava. Významní rozvoj inej dopravy podporil návrh na reorganizáciu Vysokej školy železničnej v Prahe, a v roku 1959 bola premenovaná na Vysokú školu dopravnú (VŠD). Pôvodných päť fakúlt: stavebná, elektrotechnická, strojnícka, dopravná a vojenská bolo spojených do troch: fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy, fakultu strojnícku a elektrotechnickú a vojenskú fakultu. 

Septembri 1960 bola hlavne z priestorových dôvodov Vysoká škola dopravná premiestnená z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala Vysoká škola dopravná stále len tri fakulty.

       V roku 1980 dostala škola názov Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. V roku 1990 vznikli ďalšie fakulty Fakulta riadenia a informatiky (vojenská fakulta zanikla) a Stavebná fakulta bola obnovená.  Strojnícka a elektrotechnická fakulta sa rozdelili na dve samostatné fakulty v roku 1992, takmer po troch desaťročiach. V roku 1996 bol názov Vysokej škola dopravy a spojov zmenený na názov Žilinská univerzita v Žiline.

Katedra konštruovania a častí strojov

     Katedra konštruovania a častí strojov je jednou z najstarších katedier súčasnej Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Od založenia Vysokou školou železničnou v roku 1953 v Prahe prešla množstvom premien v názve katedry, v oblasti vzdelávania ale aj zmenami vedúcich pracovníkov, pedagógov a iných pracovníkov.

     Katedra konštruovania a častí strojov začala svoju históriu písať v roku 1953 pod názvom ako Katedra základov Strojníctva, jej prvým vedúcim katedry bod doc. Ing. Jiří Škoda, CSc. a v tomto čase zabezpečovala výučbu predmetov Časti strojov a technické kreslenie. Od roku 1957 bola katedra pričlenená ku Katedre tepelných a hydraulických strojov a jej vedúcim bol prof. Ing. Dr. Jaroslav Nekolný, Dr. Sc.. Vtedy katedra rozšírila svoj profil o predmet Spaľovacie motory a kompresory. Po presťahovaní školy z Prahy do Žiliny bol externým vedúcim katedry tepelných a hydraulických strojov Fakulty strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravenej v Žiline prof. Ing. Jaroslav Louda, CSc. Od školského roku 1963-1964 boli po organizačnej prestavbe katedry predmety Časti strojov, Technické kreslenie, a Základy strojníctva prenesené na Katedru mechanizácie, ktorej vedúcim bol prof.  Ing. Dr. František Remta, Dr. Sc.. V roku 1964 po profesorovi Remtovi prevzal vedenie katedry doc. Ing.  Václav Dvořáček, CSc.  avšak od decembra 1966 bol vedením katedry poverený prof.  Ing. Jaroslav Trnka. Pedagogický profil katedry sa v týchto rokoch rozšíril o výučbu Automobilové motory a názov katedry bol zmenený na Katedru stavby strojov a mechanizácie. Po preradení niekoľkých pracovníkov katedry a výučby predmetov Mechanizácia a Zdvíhacie a dopravné stroje na Katedru strojníckej mechaniky bola katedra opäť premenovaná na Katedru stavby strojov. V roku 1973 sa Katedra stala profilovou katedrou študijného odboru Strojárska technológia, so zameraním Dopravné stroje a manipulačné zariadenia – pásové a úžitkové vozidlá a spaľovacie motory. V období (1973 -1978) získala katedra oprávnenie vychovávať pracovníkov vo vednom odbore 23-02-9 Stavba dopravných strojov a zariadení. V roku 1980 došlo k zlúčeniu Katedry Strojníckej mechaniky a Častí strojov a vedúcim sa stal prof.  Ing. Ladislav Málik, CSc. Pod vedením profesora Málika sa rozšíril pedagogický a výskumný profil katedry hlavne na oblasti mechanických a hydromechanických prevodov. Po novembri 1980 sa pre spoločensky-ekonomické zmeny začali rýchlejšie rozvíjať nové vedné disciplíny. Vo väčšej miere sa začalo pracovať  a vzdelávať v oblasti počítačovej mechaniky a počítačovej podpory procesu konštruovania. V roku 1990 na katedry ukončilo štúdium prvých 11 absolventov v novej špecializácií Počítačové navrhovanie strojových sústav.  Nadpriemerná veľkosť katedry znovu viedla k rozdeleniu na Katedru častí strojov a teóriu konštruovania s vedúcim prof.  Ing. Ladislavom Málikom, CSc. a na Katedru mechaniky, pružnosti a pevnosti s vedúcim prof. Ing. Miroslavom Kopeckým. CSc.

     V roku 1994 sa novým vedúcim Katedry častí strojov a teórie konštruovania stal prof. Štefan Medvecký, PhD. a po ukončení reštrukturalizácie Strojníckej fakulty bola katedra premenovaná na Katedru konštruovania a častí strojov. Pod vedením profesora Medveckého bola katedra rozdelená na tri oddelenia: oddelenie konštruovania, oddelenie častí strojov a oddelenie CAD systémov. V tomto období bolo zameranie vo výučbe orientované na zabezpečenie predmetov súvisiacich s oblasťou konštruovania tak aby boli naplnené potreby praxe v Slovenskej republike  porovnateľné so svetovým trendom.  V roku 1999, sa stala Katedra konštruovania a častí strojov garantom zriadeného študijného odboru Dopravná a manipulačná technika, zameranie konštrukcia strojov a zariadení.  To podnietilo na katedre rozšíriť  pôsobenie v oblasti nových disciplín; zameraných hlavne na metodiku konštruovania a systémy a metódy počítačovej podpory pri konštruovaní.

Premeny v názve katedry od roku 1953

     V roku 1953 Katedra základů strojírenství  Strojnej fakulty Vysoké školy železniční v Prahe,

od roku 1957 Katedra tepelných a hydraulických strojov na Strojnej fakulty Vysoké školy železniční v Prahe,

od roku 1961 Katedra tepelných a hydraulických strojov Fakulty strojníckej a elektrotechnickej vysokej školy dopravenej v Žiline,

od roku 1963  Katedra mechanizácie Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopranej v Žiline,

1966 Katedra stavby strojov a mechanizácií, Strojníckej a elektrotechnickej fakulty vysokej školy dopravnej v Žiline,  

od roku 1974 Katedra stavby strojov Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline,

od roku 1981 Katedra mechaniky a častí strojov  Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravnej v Žiline,

(1.9.1990 sa Katedra mechaniky a častí strojov rozdelila na dve menšie katedry – Katedra častí strojov a teórie konštruovania a Katedru mechaniky pružnosti a pevnosti)

od roku 1990 Katedra častí strojov a teórie konštruovania Fakulty Strojníckej a elektrotechnickej Vysokej školy dopravnej v Žiline,

od roku 1994 Aktuálny názov: Katedra konštruovania a častí strojov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline .

Vedúci pracovníci katedry

1953 – 1957 doc. Ing. Jiří Škoda, CSc.

1957 – 1961 prof. Ing. Dr. Jaroslav Nekolný, Dr.Sc.

1961 – 1963 prof.  Ing. Jaroslav Louda, CSc.

1963 – 1964 prof. Ing. Dr. František Remta, Dr.Sc.

1964 – 1966 doc. Ing.  Václav Dvořáček, CSc. 

1966 – 1980 prof. Ing. Jaroslav Trnka

1980 – 1994 doc. Ing. Ladislav Málik, CSc.

1994 – 2004 prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.

2005 – 2008 doc. Ing. Alena Hrčeková, PhD.

2008 –  prof.  Ing. Slavomír Hrček, PhD. je v súčasnosti vedúcim Katedry konštruovania a častí strojov jeho zástupcom je prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., a tajomníkom katedry je doc. Ing. Robert Kohár, PhD.

Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov od 1960 

      Neodmysliteľnou súčasťou histórie katedry je aj spolu organizácia medzinárodnej Konferencie katedier konštruovania a častí strojov.  Konferencia je organizovaná vždy inou univerzitou v Českej a Slovenskej republike od roku 1960 s medzinárodnou účasťou. Katedra konštruovania a častí strojov organizovala túto konferenciu v rokoch 1968, 1978, 1990, 1999, 2009 a 2018. Konferencia je prejavom dlhodobej a kvalitnej spolupráce hlavne medzi univerzitami Českej a Slovenskej republiky ale aj spolupráce s inými zahraničnými univerzitami.

 

Zdroje:

Kronika Katedry stavby strojov založená 31.augusta 1978. Vedenie kroniky doc. Ing. Ladislav Čillík, CSc. a Veronika Jaššová, Sekretariát Katedry konštruovania a častí strojov, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. 10/2022.

Žilinská univerzita v Žiline, https://www.uniza.sk/index.php/component/content/article/12-profil-univerzity/21-historia-uniza-3?Itemid=101/, dostupné 3.10.2022.

Premeny žilinskej univerzity v Žiline (1953 – 2013). Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-0641-1, 2013.

Dzimko,  M.: Žilinská univerzita 1953 - 2003, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 80-8070-123-7, 2003.

Herman, P.:  25 rokov vysokej škody dopravnej v Žiline, vydavateľstvo Osveta Vysoká škola dopravná v Žiline, 1978.

Archív dekanátu Strojníckej Fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 11/2022.

 

 

 

© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.