Výskum v oblasti tribológie

           

       Pracovisko realizuje experimentálny výskum v oblasti vednej disciplíny tribológia. V rámci experimentálneho tribologického výskumu je hlavnou úlohou meranie a hodnotenie základných parametrov klzných uložení, tribologických vlastností povrchov a povlakov súčiastok a aplikácie vhodných mazív.

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

  • rotačný mikrotribometer pracujúci v podmienkach s mazaním a bez mazania
  • lineárny mikrotribometer pracujúci v podmienkach s mazaním a bez mazania
  • rotačný mikrotribometer pracujúci v podmienkach vákua
  • prístrojové vybavenie na meranie deformácie
  • AFM mikroskop Solver next

APLIKOVANÝ VÝSKUM - AKTIVITY

  • skúšky tribologických vlastnosti materiálov, povlakov a povrchov metódami: Pin on Disc a Ball on Disc
  • výskum za účelom získania poznatkov pre aplikáciu materiálov v podmienkach, kde dochádza k stratám mechanickej energie a stratám materiálu spôsobených opotrebúvaním súčiastok
  • výskum vplyvu mechanických a chemických účinkov na degradáciu povrchu vzoriek materiálov pri kontaktnom zaťažení a trení v koróznom prostredí
  • hodnotenie topografie povrchov pomocou AFM mikroskopu SOLVER NEXT
u8.jpg
© 2022 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.