Bakalárske štúdium

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Počítačové konštruovanie a simulácie

Študijný program Počítačové konštruovanie a simulácie je garantovaný Katedrou konštruovania a častí strojov. Predmety Konštruovanie I a Projekt z konštruovania sú zamerané na základné informácie z konštruovania strojných súciastok, montážnych jednotiek a tvorby technickej dokumentácie podľa platných technických noriem. Predmet Konštruovanie II pojednáva o základnej náuke z častí strojov, navrhovaní a dimenzovaní strojných súčiastok a metodike tvorivého konštruovania. Tieto predmety sú podporované voliteľnými a výberovými predmetmi, ako Konštruovanie a tvorba technickej dokumentácie na PC I a II, Projekt z konštruovania na PC a Systémy CAD I a II. Náplň týchto predmetov je orientovaná na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní v prostredí moderných 2D a 3D CAD systémov. Bakalárske štúdium končí obhájením záverečnej bakalárskej práce, v ktorej študenti uplatňujú všetky svoje vedomosti získané počas tohto štúdia.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené