Bakalárske štúdium

Študijný odbor: Strojárstvo
Študijný program: Počítačové konštruovanie a simulácie

Katedra konštruovania a častí strojov garantuje bakalársky študijný program Počítačové konštruovanie a simulácie. Povinné predmety Konštruovanie I a Projekt z konštruovania vyučované v 1. ročníku štúdia sú zamerané na poskytnutie základných informácií z oblasti konštruovania strojných súčiastok, montážnych jednotiek a tvorby technickej dokumentácie podľa platných technických noriem. Povinný predmet Konštruovanie II, vyučovaný v 3. ročníku štúdia, sa zaoberá popisom a výpočtom častí strojov a mechanizmov z hľadiska návrhu ich rozmerov a kontroly napätí v nich. Tieto predmety sú podporované voliteľnými a výberovými predmetmi, ako Konštruovanie a tvorba technickej dokumentácie na PC I a II, Projekt z konštruovania na PC a Systémy CAD I a II. Náplň voliteľných a výberových predmetov je orientovaná na oblasť počítačovej podpory pri konštruovaní v prostredí moderných 2D a 3D CAD systémov. Bakalárske štúdium končí obhájením záverečnej bakalárskej práce, v ktorej študenti uplatňujú všetky svoje vedomosti získané počas jeho trvania.

© 2018 Katedra konštruovania a častí strojov. Všetky práva vyhradené